bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 14.03.2012 09:49 z powodu:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne Sp. z o.o. w Barlinku informuje o unieważnieniu z przyczyn technicznych Zapytania Ofertowego z dnia 07.03.2012. pn.:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zadaniu inwestycyjnym pn.:
Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.

Zamawiający informuje ponadto, że do 15.03.2012 r. ogłosi nowe zapytanie ofertowe, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia udziału.

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE


na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zadaniu inwestycyjnym pn.:
Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, zachodniopomorskie

NIP: 5970000256
REGON: 210014755

tel.: 95 747 91 45 / 95 746 23 11
e-mail: biuro@pgkbarlinek.pl
strona www: http://pgkbarlinek.home.pl/

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.W związku z faktem, iż szacunkowa wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.).
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zmówień uzupełniających

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wspólny Słownik Zamówień:
Kod CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71540000-5 Usługi zarządzania budową
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

Nazwa zadania:
„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.”

Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego:
1.Sprawdzenie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz sprawdzenie i ocena poprawności wykonania wspomnianych dokumentów, m.in.:
sprawdzenie kompletności oraz poprawności wykonania projektu;
wskazanie i wyegzekwowanie ewentualnych zmian lub poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej;
2.Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych na wybór Wykonawcy robót budowlanych;
3.Doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą;
4.Przekazanie Wykonawcy dokumentacji przetargowej
5.Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego;
6.Koordynowanie prac pomiędzy branżami i ustaleń wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji
7.Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora – koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
8.Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku w zakresie wytyczania geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób do wykonujących samodzielnie funkcje techniczne;
9.Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p/poż i utrzymywania porządku na terenie udowy;
10.Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację przedsięwzięcia;
11.Sprawdzanie jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów i czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu oraz kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
12.Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw;
13.Współpraca z Projektantem;
14.Egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców oraz Zamawiającego w toku realizacji inwestycji (nie możliwych do ustalenia na etapie projektowania) i dokonywanie z nim stosownych zmian i wyjaśnień;
15.Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu;
16.Sprawdzanie protokołów etapów robót i akceptowanie ich w zakresie rachunkowym i rzeczowym;
17.Dokonanie odbioru zakończonych etapów robót budowlanych
18.Kwalifikowanie zasadności wykonywania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
19.Pozyskiwanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów i obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej;
20.Dostarczanie zamawiającemu w czasie trwania umowy:
miesięcznych sprawozdań z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego;
miesięcznych sprawozdań z wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego;
raportu końcowego z wykonania umowy
21.Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zmawiającym i wykonawcami robót;
22.Uzgodnienie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych, materiałowych i cenowych.
23.Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów;
24.Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
25.Naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od Wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich zamawiającemu;
26.Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
27.Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
28.Potwierdzenie faktyczne wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu;
29.Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy;
30.Egzekwowanie usunięcia przez Projektanta i Wykonawcę robót wad i usterek oraz niewykonania czynności, w ramach gwarancji i rękojmi stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
31.Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone;
32.Udział w rozruchu;
33.Kontrola rozliczeń, w tym:
kontrola prawidłowości rozliczania faktur za wykonane i zakończone etapy robót, w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą;
sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę oraz kwalifikowanie ich do zapłaty;
sprawdzanie kosztorysów robót;
przygotowywanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań za niewykonane, nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z Wykonawcą umowie;
dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone;
Rozliczenie końcowe inwestycji.

IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia ustala się w sposób następujący
rozpoczęcie - następny dzień po podpisaniu umowy pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem Zastępczym
szacowane zakończenie – do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą.

V WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 60.000, 00 zł. (w formie oświadczenia),
w okresie ostatnich trzech lat od daty ogłoszenia zapytania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na co najmniej 1 zadaniu o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł (w formie oświadczenia),
Wymagane doświadczenie – co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier rezydent lub Inspektor Nadzoru w zakresie swojej specjalności. (w formie oświadczenia)


VI MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2012 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Szpitalna 4 (pok. nr 12), 74-320 Barlinek.

VII KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena ofert – 100 %
Szacunkowa wartość robót budowlanych: 3.000.000,00 zł netto/3.690.000,00 zł brutto
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1.Nazwę i adres oferenta, NIP, REGON;
2.Nazwę zadania;
3.Wartość oferty (wynagrodzenie netto: w wysokości…………% od wartości 3.000.000,00zł, brutto, stawkę podatku VAT;
4.Datę sporządzenia oferty;
5.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym;
6.Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w niniejszym zapytaniu będzie zawierała najniższą cenę.

VIII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1.Oferty powinny być kompletne i zgodne z warunkami niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji).
3.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4.Oferta pisemna powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.”
5. Oferty mogą również zostać przesłane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej:
fax 95 747 91 45, biuro@pgkbarlinek.pl
6. Odrzuceniu podlegają oferty:
• niekompletne i zawierające braki formalne,
• złożone po terminie lub które wpłynęły po terminie,
• stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,

IX FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1.Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania zawiadomienia o wyborze oferty.
3.W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, powodujących że podpisanie umowy z Wykonawcą nie leży w interesie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn i odstąpienia od zawarcia umowy na każdym etapie postępowania ofertowego.

Nazwa załącznika rozmiar pobierz
Oświadczenie o spełnieniu warunków 16 kb
Wzór umowy 56 kb

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego (14.03.2012 10:14)
Opublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 07.03.2012 07:48
Dokument oglądany razy: 2258
Nie podlega Ustawie