bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Sprzedaż drewna

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

lp. nazwa pliku pobierz
1. Zapytanie ofertowe bip/userfiles/sprzedaż drewna - zapytanie ofertowe.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy bip/userfiles/Formularz ofertowy_zal_nr1.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE
na sprzedaż drewna

1. SPRZEDAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
NIP: 5970000256
Regon: 210014755
tel.: 95 746 23 11 faks: 95 746 23 11 wew. 30
e-mail: biuro@pgkbarlinek.pl

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

a) Sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku wycinki zadrzewień z lasu komunalnego w Barlinku (działka nr 650 oraz działka 739) zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
b) W ramach niniejszego zapytania oferty można składać na następujące zadania:

Nr zadania nr sztuki albo stosu drewna gatunek drwena objętość drewna (w m3) średnica drewna mierzona w 1/2 długości (w cm) długość drwena (w m) cena wywoławcza (złotych netto za m3)
1 84 87 Olcha (opał) 11.23 120x120 1.2 94 zł
2 84 88 Olcha (papierówka) 36.27 13x180 2.5 130 zł
3 84 89 Osika (opał) 3.02 47x290 2.5 94 zł
4 84 90 Sosna (papierówka) 176.25 47x250 2.5 150 zł
5 84 91 Dąb (papierówka) 82.57 22x180 2.5 140 zł
6 84 92 Sosna (opał) 25.27 27x120 1.2 94 zł

c) Płatność za zakupione drewno nastąpi na podstawie faktury pro-forma.
d) Oferent na swój koszt załaduje i przetransportuje kupione drewno w terminie 30 dni od daty dokonania zapłaty za zakupione drewno.
e) Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży. W tym celu należy się kontaktować z osobami wskazanymi w pkt. 5 niniejszego zapytania.

3. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Oferent może złożyć ofertę cenową na jedno lub więcej zadań. Dla każdego z zadań jedynym kryterium jest najkorzystniejsza cena tzn. najwyższa. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent składa pisemną ofertę na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pocztą (lub osobiście), faksem, bądź e-mailem (na kopercie należy umieścić napis: OFERTA – Sprzedaż drewna). W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty (lub osobiście), miejscem składania ofert jest siedziba Sprzedającego – sekretariat pok. nr 12.

5. OSOBY DO KONTAKTU:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udzielają:
- Magdalena Smorąg Mistrz ds. zieleni – 500 020 018
- Krzysztof Sikorski Kierownik ZUK – 502 419 254

6. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2015 r. do godz. 10:00.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedającego pok. nr 13.


Ogłoszenia:

  1. Wyniki zapytania ofertowego - sprzedaż drewna (20.05.2015 13:31)
Opublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 29.04.2015 10:51
Dokument oglądany razy: 1740
Nie podlega Ustawie