bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż drewna

 

 1. SPRZEDAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku

ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

NIP: 5970000256

Regon: 210014755

tel.: 95 746 23 11 faks: 95 746 23 11 wew. 30

e-mail: biuro@pgkbarlinek.pl

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

  1. Sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku wycinki zadrzewień z lasu komunalnego w Barlinku (działki nr 513, 509/1, 272/9, 730/1, 730/5) zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

  2. W ramach niniejszego zapytania oferty można składać na następujące zadania:

 

 Nr zadnia

Nr sztuki albo stosu drewna

Gatunek drewna

Objętość drewna (w m³)

Średnica drewna mierzona w 1/2 długości ( w cm)

Długość i szerokość stosu drewna

Długość drewna
(w m)

Cena wywoławcza (złotych netto za m³)

1

84 93

Olcha (papierówka)

14,88

10,0

 

 2,4

105,00 zł

2

84 94

Jesion (papierówka)

8,93

6,0

 

2,4

100,00 zł

3

84 95

Sosna (papierówka)

70,30

 

22,5x210

2,4

105,00 zł

4

84 96

Dąb (papierówka)

1,00

 

0,9x75

2,4

100,00 zł

5

84 97

Sosna (opał)

9,80

 

11x115

1,2

70,00 zł

6

84 98

84 99

Olcha (opał)

0,76

20

 

1,2

70,00 zł

 

  1. Płatność za zakupione drewno nastąpi na podstawie faktury pro-forma w terminie 3 dni roboczych (dla wpływu na rachunek bankowy).

  2. Oferent na swój koszt załaduje i przetransportuje kupione drewno w terminie 30 dni od daty dokonania zapłaty za zakupione drewno.

  3. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży. W tym celu należy się kontaktować z osobami wskazanymi w pkt. 5 niniejszego zapytania.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Oferent może złożyć ofertę cenową na jedno lub więcej zadań. Dla każdego z zadań jedynym kryterium jest najkorzystniejsza cena tzn. najwyższa. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent składa pisemną ofertę na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pocztą (lub osobiście), faksem, bądź e-mailem (na kopercie należy umieścić napis: OFERTA – Sprzedaż drewna). W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty (lub osobiście), miejscem składania ofert jest siedziba Sprzedającego – sekretariat pok. nr 12. 

 1. OSOBY DO KONTAKTU:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udzielają:

- Magdalena Smorąg Mistrz ds. zieleni – 500 020 018

- Krzysztof Sikorski Kierownik ZUK – 502 419 254

 1. TERMIN ZŁOZENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć do dnia 07.09.2015 r. do godz. 10:00.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedającego pok. nr 13.

Załącznik:
Formularz ofertowy

Opublikował: Radosław Poździk
Publikacja dnia: 27.08.2015 12:06
Dokument oglądany razy: 2082
Nie podlega Ustawie