bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

według aktów prawnych

• Ustawa z dnia 15 września 2000r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94, poz. 1037 z 2000r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001r (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z 2001r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001r. (Dz.U.Nr62, poz.627 z 2001r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami;
• Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.Nr 132 z 1996r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9, poz. 43 z 1997r. z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.Nr 279, poz. 2758 z 2004r. z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, Dz. U. Nr 220, poz. 1858;
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz. U. Nr 61, poz. 549.Opublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 24.11.2011
Podpisał: Łukasz Stankiewicz
Dokument z dnia: 18.11.2011
Dokument oglądany razy: 5 228